Skip to content

eldiagEldiag, s. r. o., nabízí úplnou a zkrácenou diagnostiku transformátoru VN VVN a oleje podle normy ČSN EN 60422. Při přezkoumání strojů se zjišťují možné poruchy, jako je vlhkost nebo letitost, elektrické, tepelné a propojené závady. Při zkoušce se zjistí izolační olej a provede se atest na přítomnost, či nepřítomnost PCB látek obsažených v oleji. Měření celého izolačního systému se provádí pro výkonové transformátory, potom na průchodky kondenzátoru, ale i přístrojová trafa, případně kondenzátory a tlumivky.

Při kontrole zaměřené na transformátor je třeba dodržet nezanedbatelné postupy, při nichž se prověřuje umístění transformátoru a potenciální důvody, při nichž může transformátor vzplanout. Váš transformátor v sobě může obsahovat neviditelné závady, kvůli kterým obvykle dochází ke vznícení přístrojů. Vnější i vnitřní jevy je při revizi třeba odhalit a zabránit negativním důsledkům. Požár můžeme odvrátit velmi snadno. Pokud zajistíme bezpečné stanoviště pro transformátor, a poté se revizí vzorku transformátorového oleje ověřuje aktuální stav přístroje.

Veškerý izolační olej a jeho kvality jsou prověřovány podle stanovené normy ČSN EN 60422. Prokázané hodnoty izolačního oleje jsou indikátorem stavu elektrických přístrojů naplňovaných olejem. Některé z elektrických přístrojů se k zákazníkům dostanou už naplněné, nejčastěji minerálním olejem. Minerální olej je považován za užitý, přestože zařízení ještě nebylo uvedeno do provozu. Všechen izolační olej musí dodržet veškeré podmínky potřebné k provozu dle platné normy ČSN EN 60296. Krajní hodnoty minerálního oleje po naplnění elektrického zařízení před uvedením do provozu jsou na webu Eldiag.cz Z pracovních záznamů následně patří olejům stanovení jako dobré, vyhovující, anebo špatné. Ve sloupci V provozu jsou doporučené limity parametrů pro provedení opatření.

studnyZdeněk Petřík pracuje profesionálně, zručně a kvalitně. Firma se 34 let specializuje na čištění studní kopaných i vrtaných. Orientuje se i na důležité renovace studní, stejně jako na dodej a instalování ručních čerpadel. Další firemní specializací jsou atesty čerpadel, při kterých je změřena intenzita vodního pramene v kopané studni, popřípadě se nahrazují sací koše a potrubí. Specializované poradenství, ale také výpočet ceny dělá firma bezplatně. Za výkonností a efektivitou činnosti firmy stojí i použití vlastních strojů.

Obvykle se navrhuje opakované čištění studní kopaných stejně, jako je údržba kotlů a komínů, a to jednou za 5 až 8 let. Ve znečištěné studni se můžou rodit nebezpečné choroby, můžou se šířit bakterie a vznikat kaly. Přirozenými vlivy bývají studny obvykle ucpány prachem, jílem, bahnem, pískem, případně planktonem, nebo mikroskopickými částečkami. Tyto částice, navíc železo a mangan, zapřičiňují vznik kalů ve studních, vznikají usazeniny a sedliny. Veškeré čištění studní kopaných se dělá mechanicky s použitím dezinfekce, aby byly zlikvidovány nečistoty. U vrtaných studní dochází k podobným znečišťujícím procesům jako u studní kopaných, a čistění studní vrtaných probíhá totožným způsobem – mechanický a dezinfekčně. Během běžného čištění studně vrtané a kopané můžou být provedeny zběžné zkoušky vydatnosti vodního zdroje. Pro čištění studní i provádění zkušebních kontrol vlastní firma profesní osvědčení.

Při odborných správkách studní se snižuje riziko zrodu nečistot, snížení rizika kontaminace vody zvířaty a eliminace poruch čerpacích systémů kvůli znečištění. Opravy studní jsou skutečně přínosné pro jakost podzemní vody, souběžně brání vodní zdroj před plísněmi.

Výkonná pomoc v telefonování pro všechny zájemce, kteří baží mít levné volání s nízkými výdaji, to je VoIP. Anglický termín Voice of Internet Protokol - VoIP - znamená telefonování přes internet. Zájemce o VoIP dostane běžné telefonní číslo a už může využívat stolní telefon, jenž byl dříve využíván pro pevnou linku, ale také z tabletu, stolního počítače, eventuálně z notebooku a chytrého telefonu.

Nejvýznamnějším pozitivem volání přes internet je úspora nákladů. Po registraci na webových stránkách Sbohempevnalinko.cz klient obdrží číslo, poté již využívá servisu VoIP. Potenciální zájemce o levné volání si v jednoduše řazené tabulce najde veškeré údaje o tom, kolik zaplatí za pronájem telefonního čísla (od jedné koruny za měsíc) a kolik stojí volání do různých sítí. Servis VoIP a Sbohempevnalinko.cz přinášejí jenom pozitiva pro uživatele proto, že zákazníci neplatí žádný paušál, nýbrž pouze to, co doopravdy provolají. Výše popsané telefonování přes internet je, co se týká kvality připojení, skutečně porovnatelné s telefonní linkou. Závažné jsou kvalita a rychlost internetového připojení.

Jaký z přístrojů je pro VoIP - levné volání - ideální? Při nahrazování pevné linky se navrhuje IP brána, anebo IP telefon. Takový stolní IP telefon má využitelné funkce. V e-shopu Sbohempevnalinko.cz jsou jednoduché i složité přístroje, jejichž hlavní zbraní je velký displej a zvuk ve vysoké HD kvalitě. Zákazníci, již si vybrali mobilní IP telefon, jsou spokojeni s Gigasetem se sluchátky, nabíječkou a IP jednotkou. V nabídce e-shopu jsou tedy VoIP telefony, rovněž také brány VoIP, bezdrátové telefony a příslušenství. Nabízený VoIP telefon se dá využít všelijak, telefonování přes internet je snadné současně z domova, i ze zaměstnání.

Bezpečným, prověřeným a pokaždé dostupným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní budově či třeba výrobní hale zajistí revize hromosvodů a revize elektrospotřebičů, je společnost revize-elektro-praha.cz. Revize-elektro-praha.cz zajišťuje všechny revize elektroinstalace v Praze, ale rovněž po celé republice s použitím nejkvalitnějších technologií.

Revize Elektro Praha - váš spolehlivý partner

Revize Elektro Praha měří všechna zařízení vysokého a velmi vysokého napěstí, provádí opravy a montáže na rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Do kompetencí firmy patří také montáže, elektrorevize i opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 - 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, rozvaděčů GMA - izolovaných plynem SF6 a vypínačů ALSTOMHVX 22 kV - izolovaných vákuem. Nezapomíná se ani na měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů a plnění přístrojů plynem.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem daná revize elektrospotřebičů je třeba kvůli bezpečnosti práce, zdraví a ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel má povinnost nechat provést revize elektrospotřebičů a to včetně revize hromosvodů. Firma revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a také přeměrení. Do revizních karet jsou pak zaznamenávány naměřené hodnoty.

Revize hromosvodů

Úder blesku představuje nebezpečí pro občany, stavby, zařízení, instalace a inženýrské sítě, a právě z toho důvodu se jako ochrana instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při instalování nového hromosvodu provádíme tzv. výchozí revize. Periodické revize hromosvodů jsou prováděny každé čtyři roky a po havárii jsou nutné mimořádné revize hromosvodů.

Se skutečnou jistotou bezchybného provozu podnik ELDIAG, s. r. o., dodává ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. Počítáme sem výkonové a měřící transformátory, vazební kondenzátory, tlumivky, kondenzátorové průchodky, alternátory různých napěťových hladin a vnitřní elektromotory. Společnost ELDIAG se soustředí také na diagnostická měření, na jejichž základě se dají navrhnout konkrétní opatření pro chod bez závad.

Spolehlivá, úcelená i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN se zárukou ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje změření izolačního odporu, ale také kapacity, barvy a vzhledu, průrazného napětí, číslo kyselosti, ztrátového činitele, je prováděno měření impedance nakrátko, jisté měření převodů, měří se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, dělá se kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Dělá se diagnostika transformátoru VN VVN, přesné a citlivé měření kondenzátorových průchodek, citlivá kontrola přístrojových traf, kontrolují se i tlumivky a kondenzátory.

Změřený izolační olej

Provozní měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se provádí měřením systému izolační olej-papír. Tento systém zohledňuje měření a vyhodnocení izolačních charakteristik, měření napětí nakrátko při sníženém napětí a rovněž diagnostiku a zhodnocení kvality, kterou se chlubí izolační olej. Dobrý izolační olej je rozpoznatelný podle doby jeho užívání ve stroji, což jednoduše zjišťují kontroly na bázi zvýšení účinnosti faktorů ovlivňujících stárnutí olejů.

Firemní požární bezpečnost je hlídána

Aby váš podnik neohrozil hořící rozbitý transformátor, je třeba dodržovat požární bezpečnost. Správnou požární bezpečnost zajišťuje revizní technik, jenž hlavně odborně odejme trochu oleje z transformátoru. Před vyhořením transformátoru se všichni mohou spolehlivě chránit tím, že nedovolíme namočení přístroje, či zestárnutí oleje v transformátoru, nebo objevením neviditelné závady.

2

Factoring je předem smluvně sjednané odkupování krátkodobých pohledávek, obvykle se splatností do 180 dnů, firmou věnující se  faktoringu . Dodavatelé zboží a služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Firma zabývající se factoringem je tak věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a běžně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody factoring představuje pro vaši společnost?

S factoringem je jednání s odběrateli o něco pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a také tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Také vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

V případě regresního  faktoringu  faktoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností. Splatnost faktur je pak od 2 týdnů až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než odběratel pohledávku uhradí na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

A co factoring s pojištěním?

U bezregresního  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na určitou pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. Za pomoci bezregresního  faktoringu  lze financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se hojně využívá i při dodávkách neověřeným odběratelům, nebo do zahraničí.

1

Co to vlastně je technologie dual sim? Pak možná ani nevíte, že si můžete výhodně propojit dva tarify od různých operátorů. Tento zlepšovák si nyní můžete dovolit díky mobilním telefonům dual sim. Proto si s pomocí jednoho tarifu můžete levně telefonovat a posílat SMS, díky druhému zas výhodně brouzdat po internetu. Naznačme si něco více o dual sim telefonech.

Jak vlastně fungují mobilní telefony dual sim?

Je velice snadné objasnit princip fungování telefonů dual sim. Prostě do telefonu dual sim vložíte dvě SIM karty a dále již už využíváte všechny poskytované výhody. Nějaké složitosti se ale najdou. Komplikace mohou nastat již u výrobce telefonu, nebo vývojáře specifického operačního systému. Pro zasunutí dvou dvou SIM karet musí být vyroben jednak mobilní telefon, což je jasné, ale také jeho software. Pokud jsou tyto dvě podmínky dodrženy, mobilní telefon dual sim je váš.

Kdo si pořizuje mobilní telefony dual sim?

Nejdůležitější předností telefonů dual sim je spojení dvou tarifů, jež umožňuje využívat výhody obou. Mobilní telefony dual sim jsou oblíbené rovněž u těch uživatelů, kteří využívají předplacené karty, a tak si musí často dobíjet kredit. Očividně se již nikdy nedostanou do stavu, že nebudou mít ani na jedné kartě žádný kredit, a tak si nebudou moci zatelefonovat. Přednosti telefonů dual sim oceníte rovněž ve chvíli, když je jedna ze SIM karet zablokována.

Kde všude se dá sehnat mobil na dvě SIM karty?

Pokud si přejete mobilní telefon, jenž je obdařen těmito schopnostmi, budete mít radost z následující zprávy. Mobilní telefony dual sim nyní strmě vyletěly na vrchol trhu s telefony, žádný z výrobců tak nemůže odolat poptávce a má je ve své nabídce. Proto je nabízejí téměř všechny specializované e-shopy. Neváhejte s výběrem mobilního telefonu dual sim na e-shopu supermobily.sk, specializovaném na prodej telefonů a příslušenství.

1

Obecně se říká, sportem ku zdraví. Přísloví, které platilo i před léty a které v dnešní moderní uspěchané době plné sedavých zaměstnání ještě více nabírá na pravdě. A platí navíc v každém věku. Důležité je pak začíti už v dětském věku, ale ani v dospělosti není rozhodně pozdě začít se sportem. Důležité je mít kde sport provozovat.

Pořiďte si i vy sportovní halu

Součástí občanské vybavenosti většiny měst jsou v současnosti sportoviště v podobě sportovních hal, hřišť nebo tenisových kurtů. Obyvatelé konkrétního města nebo obce většinou chtějí po svých zastupitelích, aby v jejich městě nebo obci probíhala výstavba sportovišť. Jen málokde je totiž víceúčelových hřišť dost. Potencionální obyvatele konkrétního města či obce zas přítomnost multifunkčních hřišť dokáže nalákat k přestěhování. V dobře vybavených místech je pak poměrně živo. Kvalitní sportoviště tomu umí pomoct.

Pevnou nebo nafukovací halu? Jestliže je pevně rozhodnuto o tom, že výstavba sportoviště opravdu proběhne, jsou tu k dispozici nafukovací a pevné haly. Nafukovací a pevné haly lze pohodlně složit a přesunovat jinam, nicméně nafukovací haly jsou na tom v tomto směru o něco lépe. Přednost jim dávají zejména provozovatelé sportovišť, kteří chtějí nafukovací halu na léto sundat a dopřát sportovcům hru na čerstvém vzduchu. Na druhou stranu jsou pevné haly levnější, a to zejména v oblasti provozních nákladů, tedy alespoň ve vytápění.

Výběr povrchu sportoviště

Podstatné je zvážit jaký budete vybírat sportovní povrch pro své sportoviště. Na výběr je pak třeba pravá umělá antuka, vpichované koberce, polypropylenové povrchy se zárukou až 15 let a životností až 30 let či další moderní sportovní povrchy podle přání a potřeb objednatele i budoucích sportovců. Možností je v dnešní době hodně a stačí jenom ochota investovat peníze do něčeho opravdu užitečného.